Disclaimer & Privacy Statement:

Algemeen De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites van Pro-Intell Security & Intelligence B.V. www.pro-intell.eu & www.pro-intell.nl. Door onze websites te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: Alle informatie op onze websites is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Pro-Intell de zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van de websites, kan Pro-Intell niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze websites. Pro-Intell aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

Privacy Statement: De gegevens en informatie die aan Pro-Intell zijn verstrekt, zal Pro-Intell zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Pro-Intell gebruikt de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de uitvoering van onze leveringsplicht, voor sollicitatie doeleinden of het afhandelen van een klacht.

Het is Pro-Intell niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Pro-Intell gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Pro-Intell zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pro-Intell niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Pro-Intell is gevestigd aan de Industrieweg 38, 8061 RB, te Hasselt. Pro-Intell Security & Intelligence is ingeschreven bij de KVK onder nummer 91980143. Pro-Intell behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor analyse doeleinden.

Pro-Intell werkt met Google Analytics voor demografische en andere doelgroep rapporten ingeschakeld. Pro-Intell gebruikt de door haar verzamelde informatie voor het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers en het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen:

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen bedrijfsgegevens: U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen door een email te sturen naar Info@pro-intell.nl

 

Algemene Voorwaarden Pro-Intell Security & Intelligence B.V. 2024


DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Beveiligingsdiensten
Alle vormen van dienstverlening door opdrachtnemer op het terrein van beveiliging en bewaking.
Diensten
De door opdrachtnemer te verrichten diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst.
Object
Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de diensten betrekking hebben e.e.a. In ruime zin des woords.
Objectbeveiliging
Beveiligingsdiensten door Personeel van opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij het object.
Opdrachtgever
De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Opdrachtnemer
Het bedrijf dat de Beveiligingsdiensten dan wel advies of andere diensten en
bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert.
Overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel
uitmaken.
Personeel
Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij opdrachtnemer, die door opdrachtnemer worden
ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
Riskmanagement
Advisering, consultancy en (project)management door opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking.

Specialistische diensten

Diensten die in nauw samenspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden uitgevoerd, deze diensten hebben betrekking op het inwinnen van informatie, beveiligingsdiensten of een andere vorm van dienstverlening
Tarief
De vergoeding die de opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen diensten.
 

Artikel 2 ALGEMEEN
2.1. Toepasselijkheid
2.1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van één van de hoofdstukken van deel II van
toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door opdrachtnemer zijn verricht.
2.1.2. Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.
2.1.3. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
2.2 Aanbiedingen en offertes
2.2.1. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de
aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. opdrachtnemer is slechts aan zo'n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum aanbieding/offerte.
2.2.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is
opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door
opdrachtgever van de aanbieding/offerte van opdrachtnemer.
2.2.3. Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.
2.2.4. De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:
a. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever, of
b. Het schriftelijk bevestigen door de opdrachtnemer van een order, of
c. Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art. 2.2.1 door de opdrachtgever, of
d. De feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of diensten door de opdrachtnemer.
 

Artikel 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Algemeen
3.1.1. De verbintenis van opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen.
opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de diensten naleven. Alle eisen die door opdrachtgever aan diensten worden gesteld moeten met
opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen.
3.1.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden.
3.2 Arbeidsomstandigheden en middelen
3.2.1. opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen,waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die
voortvloeien uit de nalatigheid van opdrachtgever, waaronder kosten van het door opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3.2.2. Indien door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst diensten worden verricht in of bij het object, draagt opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting,
stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.
3.2.3. Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het
personeel van opdrachtnemer haar diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het personeel bij het verlenen van de diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het object die als gevaarlijk voor het personeel kunnen worden beschouwd.
3.3 Beperking van dienstverlening
3.3.1. De dienstverlening door opdrachtnemer is beperkt tot de diensten genoemd in de
overeenkomst en de - voor zover van toepassing - werkinstructies die in onderling
overleg door opdrachtgever en opdrachtnemer worden opgesteld.
3.3.2. In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen opdrachtgever en één of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.
3.4. Strafbare feiten
3.4.1. Indien opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor opdrachtnemer of indien opdrachtnemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf
een strafbaar feit pleegt. Aangifte door opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken dienaangaande.
3.4.2. Kosten welke opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een (mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij
opdrachtnemer in rekening worden gebracht tenzij opdrachtnemer hier vooraf schriftelijk
toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 4 TARIEF
4.1 Algemeen
4.1.1. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen tarief voor de overeengekomen
diensten volledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.
4.1.2. De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere
heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Prijswijziging
Indien tijdens de duur van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden waaronder tenminste te beschouwen verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO-kosten of premieverhoging,
premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede
stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is opdrachtnemer gerechtigd de met
opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop opdrachtnemer en opdrachtgever de overeenkomst hebben gesloten.
 

Artikel 5 BETALING
5.1 Facturering en betalingstermijnen
Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum / op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. opdrachtnemer zal bij betaling na de (overeengekomen) betalingstermijn door tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen; in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen
hoger zijn, is opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.
5.2 Gedeeltelijke betwisting en opschorting
5.2.1. Indien opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van opdrachtgever om de facturen van opdrachtnemer te voldoen.
5.2.2. Indien facturen van opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan heeft opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
5.2.3. Indien de facturen van opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald heeft
opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.
5.3 Toerekening van betaling
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.4 Prijsverhoging
Opdrachtnemer is gerechtigd tot tussentijdse prijsverhogingen. opdrachtnemer mag bij de aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 20%, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 6 DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Een overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen.
De keuze van partijen is in de individuele overeenkomst vastgelegd met inachtneming van art. 2.2.
6.2 Onbepaalde tijd
Elk van partijen is gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder
kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
6.3 Bepaalde tijd
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door opdrachtgever of opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.
6.4 Ontbinding
Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij - nadat een in een
schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken - tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet Schuldsanering toegepast. Het rechtsgevolg bij ontbinding beperkt zich tot bevrijding voor de toekomst. Er ontstaan geen ongedaanmakingsverbintenissen.
6.5 Wijziging en annulering van de overeenkomst
6.5.1 Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is dat de te verrichten diensten wijziging of aanvulling behoeven, kan de overeenkomst met wederzijdse instemming worden aangepast;
6.5.2 Indien wijziging van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, en/of
gevolgen voor de levertijden en/of termijnen, dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever hier
onverwijld over inlichten;
6.5.3 Ten aanzien van de wijziging van de overeenkomst kan opdrachtnemer de meerkosten bij de opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend;
6.5.4 Bij annulering van een training/-cursus door de opdrachtgever zijn de volgende percentages van het cursusgeld per annulerende deelnemer verschuldigd:
- vanaf de boeking tot 7 dagen voor aanvang van de training 50%;
- vanaf 7 dagen tot 1 dag voor de training 75%;
- vanaf 1 dag voor en op de dag van de training 100%.
6.5.5 De bovengenoemde regeling geldt uitsluitend indien per deelnemer een cursusprijs is
vastgesteld. Indien met opdrachtgever een vaste totaalprijs is overeengekomen voor een variabel echter gemaximeerd aantal deelnemers, dan is opdrachtgever bij annulering voor een of meer (niet zijnde alle) deelnemers onverminderd deze vaste totaalprijs verschuldigd. Bij volledige annulering (voor alle deelnemers) zijn in betreffende geval de eerder genoemde percentages van de vaste totaalprijs verschuldigd;
6.5.6 Het niet verschijnen op of tijdens de training zonder voorafgaande annulering wordt
gelijkgesteld aan annulering op de dag van de training;
6.5.7 Bij annulering van een training/-cursus, door opdrachtnemer voor aanvang, is opdrachtnemer verplicht de overeengekomen datum/data in overleg met opdrachtgever zo spoedig mogelijk alsnog uit te voeren.
6.5.8 In geval van overmacht bijvoorbeeld buitengewone weersomstandigheden of het (bijv.) door ziekte van een instructeur kan de opdrachtnemer de overeengekomen datum/data annuleren en kan de ingeplande uitvoering komen te vervallen, opdrachtnemer zal de opdrachtgever in kennis stellen van het overmacht zodra dit bekend is en een voorstel doen voor een kosteloze vervangende datum.
Een opdrachtgever die op de afgesproken dag niet aanwezig kan zijn dient dit tijdig aan te geven, eventuele kosten zullen worden doorberekend. No-show zal worden doorberekend als een volledig gevolgde dag. Een nieuwe datum kan met opdrachtnemer worden afgesproken. Het te laat verschijnen van een opdrachtgever hoeft niet te leiden tot afzegging, dit ter beoordeling van de opdrachtnemer. De opdrachtgever dient het te laat komen zo spoedig mogelijk te melden bij opdrachtnemer, het niet aanwezig kunnen zijn van [2] uren na aanvang leidt tot een no-show.
6.6 Tussentijdse beëindiging
6.6.1 Met inachtneming van de volgende leden van dit artikel zijn partijen gerechtigd eenzijdig een overeenkomst te beëindigen middels een aangetekende brief aan de wederpartij. Indien
opdrachtnemer de overeenkomst beëindigd na uitvoering van de werkzaamheden is de
opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, inclusief verrichte werkzaamheden en diensten;
6.6.2 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aan de zijde van de opdrachtgever kunnen aan de opdrachtgever de volgende percentages over het totaalbedrag van de nota van
werkzaamheden in rekening worden gebracht:
a. Bij opzegging meer dan 21 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 25%;
b. Bij opzegging binnen 21 werkdagen tot 14 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 50%;
c. Bij opzegging binnen 14 werkdagen tot 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 75%;
d. Bij opzegging binnen 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 100%.
 

Artikel 7 OVERMACHT
7.1 Omschrijving
Onder overmacht wordt in deze algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van opdrachtnemer, stakingen elders
voor zover opdrachtnemer daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, alsmede extreme weers- en
verkeersomstandigheden.
7.2 Gevolgen
7.2.1. In geval van overmacht is opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er voor opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de overeenkomst intreedt. Indien opdrachtnemer zich beroept op overmacht heeft opdrachtgever pas na zes maanden het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.2.2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten,advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van opdrachtnemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9 GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 PERSONEEL
10.1 Eisen
Opdrachtnemer kiest het Personeel voor de ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren diensten aan de hand van de door opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is opdrachtnemer vrij in de keuze van haar personeel. Indien het door opdrachtnemer ingezette personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal opdrachtnemer op schriftelijk verzoek, onder opgaaf van redenen, van opdrachtgever en na overleg met opdrachtgever het betreffende personeel vervangen.
10.2 Inwerken en opleiding
Indien het noodzakelijk is dat personeel van opdrachtnemer moet worden ingewerkt door
opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.
10.3 Overname Personeel
Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen en binnen zes
maanden na afloop daarvan geen personeel van opdrachtnemer in dienst nemen en/of door
personeel van opdrachtnemer werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 15.000,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van €1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.
 

Artikel 11 KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder
nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan
opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal opdrachtnemer de diensten
alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos is, zal
opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
 

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Beperkingen
12.1.1. opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van - door
opdrachtgever aan te tonen - grove schuld of opzet van opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
12.1.2. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de
diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing.
12.1.3. opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens. opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
12.1.4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de
overeengekomen vergoeding van opdrachtnemer op jaarbasis. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. opdrachtnemer zal op verzoek van opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
12.2 Verweer Personeel
Het personeel kan zich jegens opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
12.3 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens opdrachtnemer ter
zake van verlies van of schade aan objecten en zaken waarvoor opdrachtnemer diensten verricht. Voorts vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer van vorderingen van personeel tot vergoeding van schade geleden door dat Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van diensten ten behoeve van opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
 

Artikel 13 BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
Geschillen over de Overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank te Amsterdam, of enige andere terzake bevoegde rechter, indien opdrachtnemer verkiest. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 14 OBJECTBEVEILIGING EN SERVICES
14.1 Rooster
opdrachtnemer zal het vereiste Personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met
opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur) wordt tenminste drie uur in rekening gebracht.
14.2 Minder uren
Indien door opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs.
14.3 Huisregels
Het personeel van opdrachtnemer zal de voor het object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het Personeel te verrichten taken dat toelaten.


Artikel 15 RISICOMANAGEMENT
15.1 Terbeschikkingstelling
1 Indien in het kader van het Risicomanagement door opdrachtnemer personeel aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van een project, is opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, opdrachtnemer onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde van het project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
2 Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel voldoen aan de wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en het ter beschikking gestelde personeel
3 Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het personeel gemaakte onkosten, tenzij het personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van opdrachtnemer. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht gelden de met opdrachtgever overeengekomen toeslagen.
4 Opdrachtnemer factureert aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende
urenverantwoording van het personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het personeel gemaakte onkosten.
5 Indien opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft
opdrachtnemer het recht het aantal door het personeel gewerkte uren zelf vast te stellen
overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.


Artikel 16 SPECIALISTISCHE DIENSTEN
16.1 Algemeen
1 De opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van opdrachtnemer zal zijn gewaarborgd. Indien de opdrachtgever aan deze verplichting niet (meer) kan voldoen, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden.
2 De opdrachtnemer is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten.

16.2 Rapportage

1 Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.
2 Telkens wanneer de opdrachtnemer dat nodig acht, dan wel wanneer dit met de opdrachtgever is overeengekomen, brengt de opdrachtnemer tussenrapport uit aan de opdrachtgever.
3 De opdrachtnemer zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige
stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport. Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal één jaar worden bewaard. Overige zaken die toebehoren aan opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de opdrachtgever.
16.3 Strategische partners
Indien en voor zover de opdrachtnemer dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de
opdracht, zal hij zich, voor zover gebruikelijk in overleg met de opdrachtgever, kunnen doen bijstaan door één of meer door hem deskundig geachte personen of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de opdrachtgever.